Kategoriler

Tasavvuf

 • İbn-i Arabi Kitaplığı

  İbn-i Arabi Kitaplığı (9)

 • Kalplerin Cilası Zikrullah

  1,00 

  Kalplerin Cilası Zikrullah
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Cafer Durmuş

   

  Kalplerin Cilası Zikrullah

  11×18 ebatlarında
  • Tek renk baskı
  • Kitap kağıdına baskılı
  • 72 sayfa
  • Karton kapak

   

  Bu kıymetli kitap, kaleminden hikmet damlayan İbrahim Hakkı Hazretleri’ne ait. Orijinal adı Cilâü’l-Kulûb Zikrullah olan bu kitapta merhum müellif, insanı Allah’a vâsıl olmaya götüren “muhabbet yolu”nu anlatıyor. Ve bunun için öncelikle kalpten sökülüp atılması gereken on vasfı bildiriyor. Daha sonra kalbe yerleştirilmesi lâzım gelen on hasleti tam bir vukufiyetle izah ediyor.

   

   

  İçindekiler

   

  Kalplerin Cilâsı Zikrullah

  Mukaddime

  Birinci Fasıl: Allah Sevgisi (Hubbullah)

  İkinci Fasıl: Allah’a Yönelmek (Teveccüh)

  Üçüncü Fasıl: Allah’ın Fiillerinin Tevhîdi

  Dördüncü Fasıl: Allah’a Tevekkül

  Beşinci Fasıl: İşlerin İdaresinin Allah’a Havalesi (Tefvîz)

  Altıncı Fasıl: Allah’tan Gelen Belâlara Karşı Sabır

  Yedinci Fasıl: Allah’ın Kazâsına Rızâ Göstermek

  Sekizinci Fasıl: Allah’ın Büyüklüğü Karşısında Kendi Küçüklüğünü Bilmek

  Dokuzuncu Fasıl: Allah’ın Mülküne Karşı Hakiki Fakr

  Onuncu Fasıl: Bekaullahta Fâni Olmak

  Hâtime (Sonsöz)

  Hâtimenin Hâtimesi (Münâcât)

 • Sevgili Peygamberimiz (Küçük Boy)

  0,00  1,00 

  Sevgili Peygamberimiz

  Efendimiz’i merak eden, seven, sevmek ve sevdiğine benzemek isteyenler için, kolay anlaşılır diliyle, rengarenk resimleryle, hilye-i şerif ve açıklamasıyla yep yeni bir çalışma. Bu kitapta, Sevgili Peygamberimizin üstün yaratılış özelliklerini ve günlük hayattaki davranışlarını okuyarak, siz de hayatınıza güzel bir yön vereceks

 • Sohbet ve Adabı ( Cep boy )

  0,00  1,00 

  Sohbet ve Adabı ( Cep boy )
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  Sohbet Âdâbı

  Sohbetlerin ibâdet vecdiyle yapılabilmesi ve ondan arzu edilen neticenin hâsıl olabilmes si için, sohbet eden ve sohbete gelenlerin riâys yet etmesi gereken bâzı âdâb ve kâideler vards dır. Zira âdâbına riâyetle ve rûhânî bir heyecs canla yapılan işlerden güzel netice alınırken, usulsüzce ve gâfilâne yapılan işlerden hayırlı bir netice alınamayacağı âşikârdır. Sohbet meclislerinde de hem sohbet eden kişi, hem de sohbete iştirâk edenler, kendi hâl ve davranışlarına îtinâ göstermelids dirler. Sohbetçi, hitâb ettiği cemaatin kendisi için bir ayna hükmünde olduğunu düşünmels li, o aynadaki güzellikleri Hak’tan bilip şükretms meli, eksiklik ve noksanlıklar için de, evvelâ kendi hâlini gözden geçirmelidir.Yani cemaatin kusur ve noksanını kendis sine âit görmeli, kusuru evvelâ nefsinde arams malıdır. Çünkü sohbet, bir in’ikâs hâlidir; sohbs bet edenin hâli, cemaate sirâyet eder. Bu baks kımdan sohbetlerin kıvamı, sohbet eden kişins nin mânevî seviyesiyle doğrudan irtibatlıdır. Öte yandan sohbete iştirâk edenler de o meclislerde âdeta Peygamber Efendimiz’in sohbet halkalarından birine iştirâk ediyormuşçs çasına büyük bir edep ve tâzim hissiyle buluns nup ibâdet vecdiyle dinlemeye gayret gösterms melidirler. Velhâsıl, hem sohbet eden hem de sohbs bete iştirâk edenlerin sahip olması gereken vasıflar ve gözetmeleri gereken edepler çok mühimdir. Şimdi bunların belli başlılarını îzah edelim;

 • Günlük Dualar Ve Sureler

  1,00  1,00 

  Günlük Dualar Ve Sureler
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: M.Sami Ramazanoğlu (k.s)

  Günlük Dualar ve Sûreler

   

  Günlerini, gecelerini dualarla süslemek isteyenlere müjde. Artık kendinizi hazır hissettiğiniz her yerde dua edebilirsiniz. M. Sami RAMAZANOĞLU’nun Dualarve Zikirler adlı kıymetli eserinden ihtisar edilen Günlük Dualarve Sûreler bunun mümkün kılıyor.

 • Nefsini Bilen Rabbini Bilir

  4,00  2,00 

  İslami züht ve tasavvuf hayatının özgün şahsiyetlerinden biri olan Haris el-Muhasibi’ye bu lakabı, metod oalrak sürekli kendi nefsi ile yüzleşip, onun kusur ve zaaflarını tespite ve onları tedavi etmeye yönelmesinden dolayı verilmişti. kaleme aldığı eserlerin ana teması…

 • Huzurlu Aile Yuvası (Kampanya)

  0,00  2,00 

  Huzurlu Aile Yuvası (Kampanya)
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  Huzurlu Aile Yuvası

  Nelere dikkat etmeli ki, evlerimiz birer huzur ve saadet cenneti olabilsin? Nasıl yaşamalı ki, ailece hayat yolculuğumuz sonsuz vuslatta noktalansın?
  Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin sevgi damlayan kalemiyle resmedilen Huzurlu Aile Yuvası’nı evlerimizde tekrar tekrar okumaya ihtiyacımız var. Merhamet büyükten küçüğe, sevgi kalpten kalbe yayılır.

 • Kur’an ve Tefekkür

  2,00  2,00 

  Kur’an ve Tefekkür
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  Kur’an ve Tefekkür (CD)

   

  Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin Kuran ve tefekküre dair makalesinden seçilmiş pasajların seslendirildiği pırıl pırıl bir kaset. Yusuf Ziya Özkan’in gönülleri okşayan sesiyle kulaklarınızın misafiri… Evinizde, işyerinizde, aracınızda can yoldaşınız.
  Kur’ân-ı Kerim insanı tefekküre davet ediyor; düşünüp akletmeye çağırıyor. Bir derya gönüllü bunu herkese ulaştırmak için çırpınıyor; bu sese kulak vermelisiniz.

   

 • Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim

  0,00  2,00 

  Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim
  Yayınevi: ERKAM YAYINLARI
  Yazar: Osman Nûri Topbaş

  Alemlere Rahmet Hz.MUHAMMED – Ebedi Mucize Kur’an-ı Kerim

  • 18×11 cm
  • Kitap Kağıdı,88 Sayfa
  • Karton Kapak

  ÖNSÖZ

  Bizleri, lûtf u keremiyle yokluktan varlığa çıkaran, sayısız mahlûkat içinde en mükerrem varlık olan “insan”lardan kılan, ebedî saâdet kapısının anahtarı mevkiindeki îman nîmetine mazhar eyleyen, 124 bin küsur peygamber içinde En Sevgili Rasûl’üne ümmet olma bahtiyarlığını ihsân eden, sözlerin en güzeli, mûcizelerin en büyüğü Kur’ân-ı Kerîm’e muhâtap kılmakla şereflendiren Allah Teâlâ’ya nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.Câhiliye karanlıklarında, izzet, şeref ve haysiyetini kaybetmiş olan insanoğlunu, İslâm’ın nurlu iklîmine sevk ederek gönülleri ihyâ eden, yarı vahşi bir toplumdan fazîletler medeniyeti inşâ eden ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazret-i Muhammed Mustafâ r Efendimiz’e, O’nun Ehl-i Beyt’ine ve ashâbına, sonsuz salât ü selâm olsun.Ceddimiz Âdem u’ın aslî vatanı olan Cen­net’e dönüş yolu, ancak Cenâb-ı Hakk’ın arzu ettiği kulluk husûsiyetlerinin tahsilinden geçmektedir. Rabbimiz, bu husûsiyetleri bildirmek ve onların nasıl tahsil edileceğini öğretmek üzere, bizlere iki muazzam rehber ihsân etmiştir ki, bunlar; Kur’ân-ı Kerîm ve Hazret-i Peygamber r Efendimiz’dir.Kur’ân-ı Kerîm; vahiyle terbiye edilmemiş zihnî melekeler ve kalbî temâyüllerin, insanoğlunu sürükleyebileceği bâdirelerden kurtulmanın yegâne vâsıtası olarak, Âhirzaman Nebîsi ile insanoğluna lûtfedilen ilâhî bir hediyedir.Peygamber Efendimiz r ise, Kur’ân ah­kâ­mı­nın ve ahlâkının, nasıl ve ne şekilde yaşanacağını, insanoğluna fiilî örnekleriyle sergileyen, İslâm’ın yeğâne huzur ve saâdet dîni olduğunu nezih hayatıyla ortaya koyan, eşsiz bir ikrâm-ı ilâhîdir.
  Bu sebeple, yaratılış gâyesini ve var oluş hikmetini gerçekleştirmeye, yani Allah Teâlâ’yı doğru bir mâhiyette tanıyıp O’na güzel bir kullukta bulunmaya mecbur olan insanoğlu için en lüzumlu iş, bütün hayatını Kur’ân ve Sünnet’in tâlimatlarına göre tanzim etmektir. Yani Kur’ân-ı Kerîm ve onun canlı bir tefsîri mâhiyetindeki Rasûlullah r Efendimiz’in güzel ahlâkıyla ahlâklanarak, yeryüzünde Cenâb-ı Hakk’ın dînini temsil edebilmektir.
  Âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere insan, kendisine ihsân edilen her türlü nîmetten, kıyâmet günü tek tek sorguya çekilecektir. Dolayısıyla Kur’ân ve Sünnet gibi iki büyük nîmete nâiliyetle şereflenmişken, onların gösterdiği feyizli istikâmette yürümek yerine -Allah muhâfaza buyursun- onlardan yüz çevirmek, kişinin ebedî hayatını elîm bir azap faslına çeviren, dehşetli bir nankörlük ve kıymet bilmezliktir.
  Hiçbir zaman unutmayalım ki; Kur’ân ve Sünnet ile meşgûliyetimiz, bizim Allah ve Rasûlü’ne olan muhabbet ve bağlılığımızın da en belirgin ölçüsü durumundadır.
  Bizler de, Allah ve Rasûlü’ne olan muhabbetimizi muhâsebe etmek, Kur’ân ile yakınlığımızı ve Allah Rasûlü ile beraberliğimizi her geçen gün daha da artırmak arzusuyla, evvelce kaleme almış olduğumuz muhtelif yazılarımızdan bir hulâsa sadedinde, elinizdeki bu mütevâzı kitapçığı derlemiş bulunuyoruz. Cenâb-ı Hak, her vesîleyle gönüllerimizde Kur’ân ve Sünnet’in feyzini ziyâdeleştirsin; bu iki hidâyet nûrundan lâyıkıyla istifâde edebilmeyi lûtfeylesin.
  Bizler, her ne kadar O Rahmet Peygam­be­ri’nden 14 asır sonra gelmiş olsak da, en büyük arzu ve idealimiz, O’nun buyurduğu “kardeşlerim” il­ti­fâ­tına nâil olabilmektir. O’nunla yeryüzüne gelen fasl-ı bahârın zamanımıza kadar süregelen rahmet, bereket ve hidâyet yağmurlarında küçük bir damlacık olabilmektir. Nitekim O Gönüller Sultânı r, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyuruyorlar:
  “Benim ümmetimin misâli, yağmurun misâli gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez!” (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130)
  Cenâb-ı Hak cümlemizi, mûcize kelâmı Kur’ân-ı Kerîm’in ve onun canlı bir tefsiri olan Ra­­sû­­lullah r Efendimiz’in kadr u kıymetini lâ­yı­­kıyla idrâk eden, fânî hayatını Kur’ân ve Sün­net’in feyizli iklîminde yaşayıp ebedî kurtuluşa nâil olan bahtiyar kulları arasına lûtf u keremiyle kabul buyursun.
  Âmîn!..

      Osman Nûri TOPBAŞ
               Mart 2014
                Üsküdar